Framsiden
Kyllinggruppen


KYLLINGGRUPPA 2018 - 2019

Den yngste barnegruppa i barnehagen kaller vi kyllinggruppa. Årets kyllinggruppe består av 14 barn som er født i 2016 og 6 barn født i 2017.

Vi har stort fokus på trygghet og tilvenning. Trygghet er det viktigste fundamentet for barna, for uten trygghet vil man ikke kunne fremme lek, utvikling og læring.
Under tilvenningsperioden vil barnet og foreldrene bli tatt imot av én ansatt. Denne ansatte er barnets primærkontakt, og har ansvaret for å følge opp barnet og foreldrene den første tiden for at barnet blir kjent og trygg i den nye hverdagen. I løpet av tilvenningsperioden vil primærkontakten fungere som barnets trygge base når det er i barnehagen.
Vi er mange ansatte på kyllinggruppa og vi vil ha fokus på å dele barna i smågrupper slik at noen kan være ute, gå i fjøset, leke i smågrupper inne, eller gå ut på tur.

Utelek, besøk i fjøset og småturer i nærmiljøet vil være sentralt i hverdagen til de minste. Her vil barna kunne utforske ulike landskap, få varierte motoriske utfordringer og de vil bli kjent med dyr og gårdsliv generelt. Gjennom å være ute vil barna kunne oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer.
Bøker, lyd og lytte-leker, sanger, sangleker, rim, rytme og regler er språkstimulerende aktiviteter som vi også vil ha mye fokus på i hverdagen.

I vårt styringsdokument ”Rammeplan for barnehagen”, står det følgende: ”Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov”. Vi vil legge vekt på nettopp dette, og la barnas medvirkning ha mye å si for hvordan vi legger opp dagene og hverdagen vår generelt!